Saltar al contenido principal

Consultas Online

avatar

Consulta formulada por:

Aurora Lage Menendez

¿Sabéis si es obligatorio tener un libro de registro de usuarios?

12.04.10

Hola a tod@s,


Me gustaría saber si es obligatorio tener un libro de registro de usuarios,


Gracias

Compárte en las redes sociales

Respuestas

avatar
#1

Muy buena

Aportada por:

Rafael Perez Castillo

Funcionario de la Junta de Andalucí­a. Abogado no ejerciente. Doctorando en Derecho.

Trabaja en:

Asesor particular

18.04.10

 

Estimada Aurora: en relación con la consulta planteada, paso a informarte lo siguiente: en primer lugar, salvo error u omisión por mi parte, la entidad Organización Nuestra Sra. de Chamorro tiene su domicilio social en A Coruña. Si estamos en lo cierto, sería obligatorio tener un libro de registro de usuarios en vuestra entidad, tal como menciona el artículo 7 del Decreto 143/2007, do 12 de xullo, poloque se regula o réxime de autorización eacreditación dos programas e dos centrosde servizos sociais:
“1. Todos os centros e programas de servizos sociais, calquera que sexa a súa tipoloxía ou titularidade, deberán cumprir os seguintes requisitos xerais:
1.1. Funcionais:
a) Garantir todos os dereitos legalmente recoñecidos aos usuarios, segundo o establecido nas normas de funcionamento, previamente visadas pola inspección
de servizos sociais da Xunta de Galicia.
b) Contar cun libro rexistro de persoas usuarias e cun expediente individual de cada un dos/das usuarios/as.
c) Dispor dun libro de reclamacións, segundo o modelo aprobado, debidamente dilixenciado polo funcionario responsable do departamento da Administración
autonómica competente en materia de inspección.
avatar
#2

Muy buena

Aportada por:

Rafael Perez Castillo

Funcionario de la Junta de Andalucí­a. Abogado no ejerciente. Doctorando en Derecho.

Trabaja en:

Asesor particular

18.04.10

d) Ter subscritas unha/s póliza/s de responsabilidade civil que garanta a cobertura das indemnizacións ás persoas usuarias e sinistros do edificio.
e) Expoñer nun lugar visible ao público as autorizacións concedidas, a licenza municipal, os prezos, o regulamento de réxime interno ou normas de funcionamento,
o organigrama de persoal, o aviso de dispor dun libro de reclamacións e o plano de evacuación do centro.
f) Contar cun buzón de suxestións”.
Un cordial saludo y buena suerte.
Rafael Pérez Castillo.
rperezcastillo@gmail.com

 

solucionesong.org
Un proyecto de